Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Wat vindt de minister?

De Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, staat positief ten aanzien van initiatieven als Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland (hierna St.AR). Dit blijkt o.a. uit zijn brief d.d. 18 april 2018 aan de Tweede Kamer:

"In zijn algemeenheid sta ik positief tegenover initiatieven met betrekking tot vormen van alternatieve geschilbeslechting die zien op het bereiken van een snelle, betaalbare en voor beide partijen bevredigende oplossing."

Ministerie van Veiligheid en Justitie in de Innovatieagenda rechtsbestel:

“Arbitrage is in Nederland van oudsher een van de belangrijkste vormen van geschilbeslechting buiten de rechter om. Arbitrage is daarmee een heel volwaardig alternatief voor overheidsrechtspraak voor zowel nationale als internationale gevallen.”

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over mogelijkheid arbitrage [uit Artikel 1020 lid 1, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ] - Partijen kunnen bij overeenkomst geschillen die [...] zijn ontstaan dan wel zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage onderwerpen.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst