Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Wat vindt de minister?

De Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, staat positief ten aanzien van initiatieven als Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland (hierna St.AR). Dit blijkt o.a. uit zijn brief d.d. 18 april 2018 aan de Tweede Kamer:

"In zijn algemeenheid sta ik positief tegenover initiatieven met betrekking tot vormen van alternatieve geschilbeslechting die zien op het bereiken van een snelle, betaalbare en voor beide partijen bevredigende oplossing."

Ministerie van Veiligheid en Justitie in de Innovatieagenda rechtsbestel:

“Arbitrage is in Nederland van oudsher een van de belangrijkste vormen van geschilbeslechting buiten de rechter om. Arbitrage is daarmee een heel volwaardig alternatief voor overheidsrechtspraak voor zowel nationale als internationale gevallen.”

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over hoor en wederhoor [uit Artikel 19, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ] - De rechter stelt partijen over en weer in de gelegenheid hun standpunten naar voren te brengen en toe te lichten en zich uit te laten over elkaars standpunten en over alle bescheiden en andere gegevens die in de procedure ter kennis van de rechter zijn gebracht, een en ander tenzij uit de wet anders voortvloeit.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst