Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Bevoegdheid

Bevoegdheid St.AR
De Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland (hierna St.AR) neemt een geschil alleen in behandeling als procespartijen dit samen schriftelijk hebben afgesproken. Dit kan door een arbitragebeding op te nemen in de algemene voorwaarden of in een aanvullende overeenkomst. Een eiser kan dan kiezen of een specifiek geschil aanhangig wordt gemaakt bij St.AR of bij de overheidsrechter.  Voorbeeldteksten zijn hier beschikbaar.

Toch liever de overheidsrechter?
Is in de algemene voorwaarden afgesproken dat een geschil aan St.AR wordt voorgelegd, maar heeft de verweerder (een consument) liever dat de overheidsrechter beslist over een geschil? Dan moet de verweerder dat binnen een maand laten weten aan de wederpartij. Hier vindt u een voorbeeldbrief. De verweerder is in dit geval in het geheel geen kosten verschuldigd aan St.AR. Het is uiteraard mogelijk dat de overheidsrechter de verweerder veroordeelt tot de hogere kosten van een procedure bij de overheidsrechter.

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over de vervuiler betaalt [uit Artikel 74 lid 1, BW Boek 6 ] - Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst