Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Veelgestelde vragen

Wat is arbitrage

Arbitrage is een wettelijke vorm van geschilbeslechting. Het is een alternatief voor rechtspraak door de overheidsrechter. Het is een vorm van alternatieve geschilbeslechting. Populair gezegd is het particuliere rechtspraak door particuliere rechters (arbiters). Geschilbeslechting vindt plaats op basis van het Nederlandse recht en het arbitragereglement.

Wat was de aanleiding om te starten met St.AR?

Wij als de initiatiefnemers van de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland (hierna: St.AR), zien in de dagelijkse praktijk dat juridische problemen door het voeren van een procedure bij de overheidsrechter vaak niet worden opgelost, maar juist groter worden. Dat gaat vooral op bij betalingsgeschillen. Veel mensen begrijpen de ingewikkelde juridische teksten niet, ervaren de overheidsrechter als afstandelijk en komen in grotere problemen vanwege de hoge kosten.
Wij vinden dat juridische problemen ook op een laagdrempelige manier kunnen worden opgelost. Daarom zijn we St.AR begonnen. Om problemen op te lossen in plaats van ze groter te maken.

Neemt een computer beslissingen bij St.AR?

Nee. Alleen de arbiter neemt een beslissing. Een arbiter wordt wel optimaal ondersteund door ICT, zodat hij zich kan concentreren op de inhoud van het geschil.

Welke kosten mogen aan een verweerder in rekening worden gebracht?

Veel kosten zijn voor consumenten wettelijk gemaximeerd. Kijk hier voor een overzicht van tarieven.

Wanneer is arbitragerechtspraak door St.AR mogelijk?

Arbitrage kan worden ingezet als dit tussen partijen schriftelijk wordt afgesproken. Dat kan o.a. op de volgende manieren:
het opnemen van een arbitragebeding in de algemene voorwaarden
het opnemen van een arbitragebeding in een aanvullende overeenkomst als er al een geschil is (juridische term: compromis).

Waarom staan de arbiters van St.AR niet op de website?

Wij hechten aan de privacy van procespartijen én van onze arbiters. U vindt daarom op onze website geen overzicht van alle arbiters. Daar is overigens ook geen reden toe, omdat St.AR de arbiters voor een geschil aanwijst. Procespartijen krijgen al direct bij aanvang van de procedure bij de aankondiging van de start van een arbitrageprocedure te horen wie de arbiter in een specifiek geschil is. Bij de overheidsrechter blijkt dat pas ter zitting of zelfs pas bij het vonnis (in geval van verstek). Op www.rechtspraak.nl vindt u ook geen overzicht van alle overheidsrechters.

Moet élk geschil worden voorgelegd aan St.AR of kan een eiser ook voor overheidsrechter kiezen

Meestal wordt in een arbitragebeding opgenomen dat het ieder der partijen vrij staat een geschil voor te leggen aan de overheidsrechter, zolang nog geen procedure is gestart bij St.AR.

Wat is het verschil tussen mediation, bindend advies en arbitrage?

Mediation, bindend advies en arbitrage zijn alle drie voorbeelden van alternatieve geschillenbeslechting. Het gaat dus steeds om het oplossen van geschillen buiten de overheidsrechter om. Bij mediation neemt de mediator geen beslissing voor partijen. De mediator geeft leiding aan het onderhandelingsproces en onderzoekt achtergronden en oplossingsrichtingen. Bij bindend advies en arbitrage hakt een derde de knoop door. Een verschil tussen bindend advies en arbitrage is dat naleving van bindend advies via de overheidsrechter moet worden afgedwongen in een vervolgprocedure. Bij arbitrage volstaat een verzoek aan de voorzieningenrechter om een arbitraal vonnis ten uitvoer te mogen leggen. De procedure wordt inhoudelijk niet overgedaan. Een gerechtsdeurwaarder kan daarna maatregelen nemen zoals beslag op loon, bankrekening en roerende en onroerende zaken.

Hoe werkt het in de praktijk?

De eisende partij kan via arbitragerechtspraak.nl of per mail het geschil voorleggen aan St.AR met het verzoek arbitrage op te starten. Als de eiser grotere aantallen geschillen wil voorleggen, kunnen zaken uiteraard op een administratief eenvoudige wijze worden overgedragen. De verweerder wordt vervolgens opgeroepen met een aangetekende brief, aangetekende e-mail of deurwaardersexploot (naar keuze van de eiser), waarna het arbitragetraject wordt gestart volgens het arbitragereglement van St.AR. Het hele proces is volledig transparant: iedere partij kan steeds online zijn procesdossier inzien en alle acties uitvoeren die nodig zijn.

Wat als ik het niet eens ben met het arbitraal vonnis?

Indien een procespartij zich niet kan vinden in het arbitraal vonnis kan hoger beroep worden aangetekend. Het geschil wordt dan opnieuw beoordeeld. Hoger beroep kan niet bij de overheidsrechter worden aangetekend. Er kan niet worden gewisseld tussen publieke en private rechtspraak.
Als het arbitraal vonnis een kennelijke fout bevat, dan kan worden verzocht om het vonnis te herstellen of aan te vullen. In art 1065 Rechtsvordering staan de gronden waarop een arbitraal vonnis kan worden vernietigd. Dit kan alleen na hoger beroep. Een arbitraal vonnis kan worden herroepen, als het is gebaseerd op op informatie die later vals blijkt te zijn.
Samengevat
Als een procespartij het niet eens is met een beslissing van St.AR staan de volgende mogelijkheden open:
bij St.AR: hoger beroep

bij St.AR: herstel of aanvulling (bijv. bij een kennelijke fout)

bij Gerechtshof: vernietiging (bijv. als St.AR in strijd met de wet heeft gehandeld)

bij Gerechtshof: herroeping (bijv. als arbitraal vonnis was gebaseerd op fraude)

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over onbevoegdheid overheidsrechter als een zaak is onderworpen aan arbitrage [uit Artikel 1022 lid 1, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ] - De rechter, bij wie een geschil aanhangig is gemaakt waarover een overeenkomst tot arbitrage is gesloten, verklaart zich onbevoegd, indien een partij zich voor alle weren op het bestaan van deze overeenkomst beroept, tenzij de overeenkomst ongeldig is.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst