Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Ik wil een geschil voorleggen

De werkwijze is als volgt:

• De eiser dient een arbitrage-aanvraag met een eis in bij St.AR.  Hierin staat onder andere wat de eiser van verweerder vordert en op basis waarvan. Ook staat hierin op basis van welke overeenkomst St.AR bevoegd is te beslissen over dit geschil. Arbitrage is vormvrij, dus de eis kan in voor iedereen begrijpelijke taal worden opgesteld;

• St.AR zendt de eis met bijlagen en een begeleidende brief aan de verweerder. De verweerder neemt kennis van de eis via een aangetekende brief, aangetekende e-mail of deurwaardersexploot. In de begeleidende brief wordt de procedure uiteengezet. Hierin staan ook - indien relevant - inloggegevens voor de website, zodat de verweerder zijn eigen procesdossier kan inzien.

Opt out: Een verweerder kan ervoor kiezen dat het geschil aan de overheidsrechter wordt voorgelegd als:
1. verweerder een consument is (dus geen bedrijf) én
2. de bevoegdheid van St.AR is geregeld in de algemene voorwaarden.
Verweerder moet in dit geval binnen een maand schriftelijk aan eiser laten weten dat hij er de voorkeur aan geeft dat het geschil alsnog aanhangig wordt gemaakt bij de overheidsrechter. Hij ontvangt dan een dagvaarding van een gerechtsdeurwaarder voor een procedure bij de overheidsrechter.
Als verweerder een bedrijf of organisatie is of als de bevoegdheid is geregeld in een aanvullende overeenkomst, bestaat de opt-out mogelijkheid niet.

Indien de verweerder het oneens is met de eis, kan hij verweer voeren via website, e-mail, brief of elk ander communicatiemiddel waarvan St.AR kan vaststellen dat het van verweerder afkomstig is.

Er vindt altijd hoor en wederhoor plaats.

• Als de arbiter het nodig vindt, kan een zitting plaatsvinden, online of op een voor beide partijen geschikte locatie. Een verweerder kan daar ook om vragen.

Op basis van informatie die is gewisseld tijdens hoor en wederhoor neemt de arbiter een beslissing. Partijen ontvangen per e-mail bericht dat het arbitraal vonnis in hun procesdossier is opgenomen en kan worden gedownload. Zij ontvangen het vonnis ook per gewone post of email.

• Kostentoewijzing in de uitspraak is conform wet- en regelgeving.

Hoger beroep is mogelijk.

Naleving van het arbitraal vonnis kan worden afgedwongen na een eenvoudige verzoekschriftprocedure bij de voorzieningenrechter (exequaturprocedure).

In 90% tot 95% van de gevallen wordt binnen zes weken na de start van de procedure een arbitraal vonnis verkregen.

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over hoor en wederhoor [uit Artikel 19, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ] - De rechter stelt partijen over en weer in de gelegenheid hun standpunten naar voren te brengen en toe te lichten en zich uit te laten over elkaars standpunten en over alle bescheiden en andere gegevens die in de procedure ter kennis van de rechter zijn gebracht, een en ander tenzij uit de wet anders voortvloeit.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst