Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Compromis

Ook als er al een geschil is, kan ervoor worden gekozen dat dit geschil door middel van arbitrage door de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland (hierna St.AR) wordt beslecht. Dit moet worden vastgelegd in een overeenkomst. Daarin moet tenminste zijn opgenomen:

• NAW-gegevens van partijen
• Heldere omschrijving van het geschil
• De wens van partijen om arbitrage te laten plaatsvinden door St.AR conform het reglement zoals gepubliceerd op www.arbitragerechtspraak.nl.

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over verplichting van contractpartijen om fatsoenlijk met elkaar om te gaan [uit Artikel 2 lid 1, Burgerlijk Wetboek Boek 6 ] - Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst