Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Betaalbaar

Lagere directe proceskosten
De directe proceskosten bij de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland (hierna: St.AR) bedragen gemiddeld zo’n 50% van de kosten bij de overheidsrechter.

Geen kosten procesinleiding 
Arbitrage is vormvrij. Een procedure bij St.AR wordt gestart met een aangetekende mail of aangetekende post aan de verweerder. Het vonnis wordt met gewone post of e-mail verzonden en kan worden gedownload uit het online procesdossier. Betekening van procesinleiding en vonnis door een gerechtsdeurwaarder is dus meestal niet nodig. Hiermee wordt nog eens € 192,33 per geschil bespaard.

Een rekenvoorbeeld: 
Stel u heeft een geschil van in totaal € 550,- bestaande uit hoofdsom, incassokosten en rente. De kosten van een procedure bij de overheidsrechter zijn in dat geval € 668,-. Ter vergelijking: de arbitragevergoeding van St.AR is € 250,-. Het is onze ervaring dat in ongeveer 50% van de gevallen een exequatur nodig is om een vonnis te kunnen executeren. Gemiddeld komt er dan dus nog € 62,- bovenop de € 250,-. Het gemiddeld voordeel van een procedure bij St.AR versus overheidsrechter bij een geschil met een hoofdsom boven € 500,-: € 353,- per geschil.

Restitutie bij minnelijke oplossing
Als procespartijen binnen een maand na aanvang van de procedure alsnog een minnelijke oplossing bereiken (en er is geen verweer gevoerd), dan wordt 2/3e van de arbitragevergoeding teruggestort. Als een verweerder toch liever heeft dat het geschil aan de overheidsrechter wordt voorgelegd, dan wordt de volledige arbitragevergoeding teruggestort.

Ter vergelijking met overheidsrechter:
Zodra Programma KEI ingaat, restitueert de overheidsrechter ook 2/3e van de griffierechten bij het intrekken van een geschil voor vonnis. De betekeningskosten van de dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder ad € 98,01 worden echter niet terugbetaald. Bij St.AR is überhaupt geen sprake van betekeningskosten.

Betaling arbitragevergoeding vooraf
De arbitragevergoeding wordt vooraf door de eiser betaald en is net als onder andere rente, incassokosten en processalaris meevorderbaar.

Financiële bijdrage 
In sommige gevallen is een financiële bijdrage van de Raad voor Rechtsbijstand mogelijk of valt de procedure onder de dekking van een rechtsbijstandverzekering.

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over redelijkheid en billijkheid die altijd onderdeel uitmaken van overeenkomst [uit Artikel 248 lid 1, BW Boek 6 ] - Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst