Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Adviezen

Heeft het geschil betrekking op een incassoprocedure?

1. Ben u het eens met de vordering?
Is de vordering terecht, maar kunt u gewoon niet betalen? Allereerst: U bent niet de eerste en u bent niet de enige. Het komt regelmatig voor dat mensen hun rekeningen niet op tijd kunnen betalen. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met de schuldeiser of het incassobureau. Meestal wordt u daar vriendelijk te woord gestaan. Door contact op te nemen en afspraken te maken kunt u vaak voorkomen dat de kosten verder oplopen. Dat kan ook nog, nadat de procedure al is gestart.

2. Wilt u meer informatie over de vordering?
Weet u niet zeker of de vordering terecht is en wilt u meer informatie over de vordering? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de schuldeiser of het incassobureau. Meestal wordt u daar vriendelijk te woord gestaan. Door contact op te nemen en afspraken te maken kunt u vaak voorkomen dat de kosten verder oplopen. Dat kan ook nog, nadat de procedure al is gestart.

3. Bent u het oneens met de vordering?
Misschien heeft u niet betaald, omdat u het niet eens bent met de vordering. In dat geval moet u verweer voeren binnen een maand, nadat u de eis heeft ontvangen. Dat wil zeggen dat u ons binnen een maand moet laten weten, waaróm u het niet eens bent met de vordering. Dat kan via de website (mijn procesdossier), per brief of per e-mail. Graag zo concreet mogelijk aangeven waarom u het niet eens bent met de vordering. Liefst te onderbouwen met bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld overeenkomsten, e-mails, brieven, foto’s, bankafschriften en dergelijke.

Heeft u een tegenvordering, dan kunt u dat in hetzelfde stuk aangeven. U moet zo concreet mogelijk aangeven wat uw tegenvordering precies is en waarop u deze baseert. Ook in dit geval graag bewijsstukken toevoegen.

Een brief stuurt u aan Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland, Postbus 16603, 1001 RC Amsterdam. Een e-mail stuurt u aan procesbegeleiding@ arbitragerechtspraak.nl

Wilt u uw bezwaren liever mondeling toelichten aan de arbiter, dan kunt u ons dat per brief, per e-mail of telefonisch laten weten. Graag hierbij zo concreet mogelijk aangeven waarom u dat wilt. Als de arbiter dat nodig vindt, organiseren wij bijv. een zitting bij u in de buurt. Hiervoor wordt dan ook altijd de wederpartij uitgenodigd, zodat hoor en wederhoor mogelijk is.

4. Als u niet reageert…
Als u niet reageert binnen een maand na ontvangst van de eis, zal de arbiter een beslissing nemen op basis van de informatie die hij heeft. Ook dan kijkt hij goed naar een geschil. Hij geeft de eiser alleen gelijk als de eis volgens hem ‘niet onrechtmatig of ongegrond' is. Zo’n beslissing heet dan een arbitraal verstekvonnis.

Heeft het geschil geen betrekking op een incassoprocedure?

Als u het niet eens bent met de vordering van de eiser, dan moet u verweer voeren binnen een maand nadat u de eis heeft ontvangen. Dat wil zeggen dat u ons binnen een maand moet laten weten, waaróm u het niet eens bent met de eis. Dat kan via de website, per brief of per e-mail. Graag zo concreet mogelijk aangeven, waarom u het niet eens bent met de vordering. Liefst te onderbouwen met bewijsstukken, zoals bij voorbeeld overeenkomsten, e-mails, brieven, foto’s, bankafschriften en dergelijke.

Heeft u een tegenvordering, dan kunt u dat in hetzelfde stuk aangeven. U moet zo concreet mogelijk aangeven wat uw tegenvordering precies is en waarop u deze baseert. Ook in dit geval graag bewijsstukken toevoegen.

Een brief stuurt u aan Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland, Postbus 16603, 1001 RC Amsterdam. Een e-mail stuurt u aan procesbegeleiding@ arbitragerechtspraak.nl

Wilt u uw bezwaren liever mondeling toelichten aan de arbiter, dan kunt u ons dat per brief, per mail of telefonisch laten weten. Graag hierbij zo concreet mogelijk aangeven waarom u dat wilt. Als de arbiter dat nodig vindt, organiseren wij een zitting bij u in de buurt of een conference call. Hiervoor wordt dan ook altijd de wederpartij uitgenodigd, zodat hoor en wederhoor mogelijk is.

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over hoor en wederhoor [uit Artikel 19, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ] - De rechter stelt partijen over en weer in de gelegenheid hun standpunten naar voren te brengen en toe te lichten en zich uit te laten over elkaars standpunten en over alle bescheiden en andere gegevens die in de procedure ter kennis van de rechter zijn gebracht, een en ander tenzij uit de wet anders voortvloeit.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst