Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Arbitrageaanvraag indienen

Arbitrage is vormvrij. U kunt uw eigen arbitrageaanvraag/eis formuleren. St.AR heeft ook formats beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld dit algemene format gebruiken. Voor incassogeschillen kunt u dit format gebruiken. Hier vindt u een voorbeeld van een begeleidende brief.

Graag ondertekenen en inzenden aan procesbegeleiding@arbitragerechtspraak.nl.

Er zijn zowel meer eenvoudige, als meer gedetailleerde formats beschikbaar. Ook hiervoor kunt u terecht bij onze afdeling procesbegeleiding.

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over hoor en wederhoor [uit Artikel 19, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ] - De rechter stelt partijen over en weer in de gelegenheid hun standpunten naar voren te brengen en toe te lichten en zich uit te laten over elkaars standpunten en over alle bescheiden en andere gegevens die in de procedure ter kennis van de rechter zijn gebracht, een en ander tenzij uit de wet anders voortvloeit.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst