Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Voorbeeldteksten regelen bevoegdheid

Voorbeeldtekst arbitragebeding, op te nemen in overeenkomst of algemene voorwaarden voor toekomstige geschillen:

Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen door middel van arbitrage worden beslecht overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland te Amsterdam. Het arbitragereglement kan worden opgevraagd bij de partij die deze algemene voorwaarden hanteert en wordt gepubliceerd op de website arbitragerechtspraak.nl. Het arbitragereglement maakt deel uit van onderhavige overeenkomst tussen partijen.

Optioneel maar aanbevolen:

Zolang het geschil niet aanhangig is gemaakt bij de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland staat het ieder der partijen vrij zich te wenden tot de burgerlijke rechter.

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over lijdzame rechter: wat je niet vordert krijg je niet toegewezen [uit Artikel 24, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering] - De rechter onderzoekt en beslist de zaak op de grondslag van hetgeen partijen aan hun vordering, verzoek of verweer ten gronde hebben gelegd, tenzij uit de wet anders voortvloeit.

FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst