Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Voorbeeldteksten regelen bevoegdheid

Voorbeeldtekst arbitragebeding, op te nemen in overeenkomst of algemene voorwaarden voor toekomstige geschillen:

Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen door middel van arbitrage worden beslecht overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland te Amsterdam. Het arbitragereglement kan worden opgevraagd bij de partij die deze algemene voorwaarden hanteert en wordt gepubliceerd op de website arbitragerechtspraak.nl. Het arbitragereglement maakt deel uit van onderhavige overeenkomst tussen partijen.

Optioneel maar aanbevolen:

Zolang het geschil niet aanhangig is gemaakt bij de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland staat het ieder der partijen vrij zich te wenden tot de burgerlijke rechter.

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over hoor en wederhoor [uit Artikel 19, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ] - De rechter stelt partijen over en weer in de gelegenheid hun standpunten naar voren te brengen en toe te lichten en zich uit te laten over elkaars standpunten en over alle bescheiden en andere gegevens die in de procedure ter kennis van de rechter zijn gebracht, een en ander tenzij uit de wet anders voortvloeit.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst