Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Transparant

Vast bedrag
Bij de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland (hierna St.AR) procedeert u voor een vast bedrag. Dit is de arbitragevergoeding. De directe proceskosten zijn dus vooraf voor 100% voorspelbaar. Het maakt daarbij niet uit of er wel of geen verweer wordt gevoerd en of er al dan niet een zitting plaatsvindt. Behalve de arbitragevergoeding betaalt een eiser niets aan St.AR: geen platformkosten, servicekosten of administratiekosten en dergelijke.

Bekendmaken arbiter
De arbiter of arbiters die het geschil behandelen worden aangewezen door St.AR. Bij het aanhangig maken van een geschil wordt al aan procespartijen bekend gemaakt wie de arbiter is, die een beslissing gaat nemen over het geschil. De namen van de arbiters worden niet op de website gepubliceerd om redenen van privacy.

Ter vergelijking met de overheidsrechter:
Bij de overheidsrechter is pas ter zitting bekend wie de rechter is, of wordt in geval van verstek de naam pas achteraf bekend gemaakt bij vonnis. Ook op rechtspraak.nl treft u geen lijst aan van rechters.

Volgen voortgang procedure
Via het online procesdossier kan de voortgang van de procedure worden gevolgd en kunnen de documenten van St.AR, eiser en verweerder worden ingezien. Ook kan online verweer worden gevoerd indien gewenst. Verweer kan ook op andere manieren worden gevoerd, zolang St.AR maar kan vaststellen wie de afzender is.

Workflow
Procespartijen die grote aantallen procedures voeren, kunnen hun administratie naadloos aansluiten op de workflow van St.AR. Managementrapportages kunnen zelf worden samengesteld en gedownload. St.AR sluit geen samenwerkingsovereenkomsten en geen SLA’s (Service Level Agreement) met procespartijen.

Publicatie relevante uitspraken
Uitspraken die voor externe partijen relevant zijn om kennis van te nemen, worden te zijner tijd geanonimiseerd gepubliceerd op onze website. Uiteraard onder de voorwaarde dat procespartijen hiertegen geen bezwaar hebben. Het kan dan zowel gaan om arbitrale vonnissen op tegenspraak, als om arbitrale verstekvonnissen.

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over redelijkheid en billijkheid die altijd onderdeel uitmaken van overeenkomst [uit Artikel 248 lid 1, BW Boek 6 ] - Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst