Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Adviezen

De partij die de arbitrageprocedure start legt in de eis cq. arbitrageaanvraag vast wat hij wil van de andere partij en waarop hij dit baseert. De volgende tips zijn wellicht nuttig. U kunt ervoor kiezen om dit format te gebruiken, maar het hoeft niet.

Enkele aandachtspunten:

• De eis moet tenminste de namen en volledige adresgegevens van eiser en verweerder bevatten.

• Wees zo duidelijk mogelijk bij het omschrijven van de eis. Op basis van welke overeenkomst wilt u dat verweerder wordt veroordeeld en wat eist u precies? Waartoe wilt u dat gedaagde wordt veroordeeld?

• Wees volledig: wat niet wordt gevraagd, kan niet worden toegewezen.

• Wie stelt bewijst. Waar mogelijk de eis onderbouwen met bewijsstukken (overeenkomst, aanvullende afspraken, brieven, e-mails, foto's).

• In welk schriftelijk stuk is de bevoegdheid van het scheidsgerecht (de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland) geregeld?

• Arbitrage is vormvrij. De eis kan worden geformuleerd in taal die iedereen begrijpt, zolang het maar duidelijk is.

• Betreft het geschil een betalingsgeschil van minder dan € 100.000,-?

• Zijn zowel eiser als gedaagde in Nederland gevestigd?

• Algemene vragen over de procedure kunnen worden gesteld aan de medewerkers van de afdeling procesbegeleiding. Zij geven geen inhoudelijk advies en geven geen inschatting van de slagingskansen. Wendt u zich daarvoor tot uw juridisch adviseur.

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over de vervuiler betaalt [uit Artikel 74 lid 1, BW Boek 6 ] - Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst