Toegankelijk recht voor iedereen

Toegankelijk recht voor iedereen

Privacyreglement

Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland (St.AR)
Herengracht 569 B
1017 CD Amsterdam

KvK 56272545

Voorzitter: P.M. Taks, MBA
info@arbitragerechtspraak.nl

Privacy is belangrijk voor de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland (hierna: St.AR). Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. St.AR verwerkt persoonsgegevens om als Scheidsgerecht beslissingen te kunnen nemen over juridische geschillen die aan St.AR op basis van arbitrage worden voorgelegd door procespartijen. Dit gebeurt op basis van Nederlandse wet- en regelgeving en het arbitragereglement van St.AR.

De persoonsgegevens op basis waarvan een beslissing wordt genomen, kunnen worden aangeleverd door o.a. procespartijen of hun gemachtigden, getuigen en deskundigen. Daarnaast verwerkt St.AR persoonsgegevens van arbiters, medewerkers en relaties.

Een beslissing van St.AR (arbitraal vonnis) bevat persoonsgegevens van o.a. procespartijen en arbiters en mogelijk van overige betrokkenen (zoals bv gemachtigden, getuigen, deskundigen en medewerkers van St.AR). Een arbitraal vonnis wordt toegezonden aan procespartijen of hun gemachtigden en kan met instemming van procespartijen worden gedeponeerd bij de Rechtbank of bij een notaris. Het arbitraal vonnis is een bijlage bij een verzoekschrift aan de voorzieningenrechter om een exequatur te verlenen om een arbitraal vonnis ten uitvoer te leggen.

St.AR verzamelt gegevens (w.o. cookies) om de website www.arbitragerechtspraak.nl te beveiligen en optimaliseren.

 Relaties van St.AR die de Nieuwsbrief willen ontvangen kunnen dit expliciet aangeven. Zij kunnen zich te allen tijde weer afmelden voor de Nieuwsbrief.

De website is beveiligd met o.a. SSL. Toegang tot het online procesdossier is uitsluitend mogelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruikersnaam en wachtwoord worden separaat verzonden. 1 van beide wordt per aangetekende post verzonden respectievelijk betekend door een gerechtsdeurwaarder.

Alle persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons Privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@arbitragerechtspraak.nl.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. De meest recente versie van de Privacyverklaring vindt u altijd op www.arbitragerechtspraak.nl.

Amsterdam, 1 mei 2018

De herziene Arbitragewet

Op 1 januari 2015 is de herziene arbitragewet in werking getreden. Een van de doelen van de nieuwe wet is modernisering van de regels voor arbitrage. Lees verder

Uit het wetboek
Over de vervuiler betaalt [uit Artikel 74 lid 1, BW Boek 6 ] - Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.
FAQ

Kijk hier voor een overzicht met de meest gestelde vragen

Wat betekent dit?

Zoek het op in de verklarende woordenlijst